Τον κωδικό για τις «προστατευμένες σελίδες με κωδικό» θα τον βρείτε στην σελίδα

ΝΑ ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ

 

facebook  twitter   youtube    mail

Εμβολιασμός: Γιατί δεν μπορεί να καταστεί υποχρεωτικός !


Εμβολιασμός: Γιατί δεν μπορεί να καταστεί υποχρεωτικός !

Στο Σύνταγμα θεμελιώνεται η υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της, ταυτόχρονα όμως, να απέχει από ενέργειες που την προσβάλουν ή περιοριζουν την ελευθερία των πολιτών να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την υγεία τους.

Στην ιατρική πράξη σήµερα, για να εφαρμοστεί οιουδήποτε είδους, διαγνωστική, προληπτική, θεραπευτική παρέμβαση το πρόσωπο στο οποίο θα εφαρμοστεί, είναι ελεύθερο να συναινεί, ύστερα από ενηµέρωση του, ή να την αρνηθεί.

Η διενέργεια του εμβολιασμού δεν μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί χωρίς την συναίνεση του προσώπου και εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση του, ακολουθώντας την θεμελιώδη αρχή του Δικαίου και της ιατρικής δεοντολογίας, αυτή της «συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης”.

Μέχρι σήμερα, η Σύμβαση ΟΒΙΕΔΟΥ- Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ιατρική αποτελεί το μοναδικό νομικώς δεσμευτικό κείμενο του διεθνούς δικαίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα της βιοϊατρικής.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Σύμβαση ΟΒΙΕΔΟΥ που ισχύει στην Ελλάδα (κυρωτικός νόμος (Ν. 2619/1998, ΦΕΚ Α’ 132 , Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική) και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 προβλέπεται

Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του.

Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεται.

Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεσή του”.

Η συναίνεση μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, προφορική ή έγγραφη, όπως προκύπτει από την Ερμηνευτική Έκθεση (παρ. 37), διότι στην Σύμβαση του Οβιέδο δεν προβλέπεται συγκεκριμένος τύπος για την παροχή της συναίνεσης.

Ακόμη και σε πρόσωπα που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω διανοητικής ανικανότητας δεν έχουν την ικανότητα να συναινέσουν σε επέμβαση εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει. σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης κατά την ερμηνευτική έκθεση αυτής. Αυτό που είναι κρίσιμο είναι πως η συναίνεση σε ιατρική πράξη δεν προϋποθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αλλά ικανότητα του προσώπου προς συναίνεση, δηλαδή πνευματική ωριμότητα και δυνατότητα κατανόησης των συνθηκών και της σοβαρότητάς τους.

Η ενημέρωση των πολιτών είναι θεμελιώδους σημασίας και πρέπει να απευθύνεται σε όλο τον πληθυσµό, να εξασφαλίζει την εγκυρότητα της πληροφόρησης βασιζόμενη σε αυστηρά µέτρα για την αποφυγή ανακριβών πληροφοριών που µπορεί να καλλιεργούν δυσπιστία ή και φόβο, και να διενεργείται αποκλειστικά από το υπεύθυνο προς τούτο όργανο.

Επιπρόσθετα, στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η διάταξη του άρθρου 12§1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005) σύμφωνα με την οποία:

“Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή

ενώ στην §3 της ίδιας διάταξης αναφέρονται περιοριστικά οι εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν απαιτείται συναίνεση

α) στις επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν μπορεί να ληφθεί κατάλληλη συναίνεση και συντρέχει άμεση, απόλυτη και κατεπείγουσα ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας,

β) στην περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας ή

γ) αν οι γονείς ανήλικου ασθενή ή οι συγγενείς ασθενή που δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να συναινέσει ή άλλοι τρίτοι, που έχουν την εξουσία συναίνεσης για τον ασθενή, αρνούνται να δώσουν την αναγκαία συναίνεση και υπάρχει ανάγκη άμεσης παρέμβασης, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία του ασθενή.

Περαιτέρω, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εξέδωσε γνώμη για το ζήτημα της αντιπαράθεσης μεταξύ δημοσίου συμφέροντος και προσωπικής αυτονομίας στην περίπτωση των μεταδοτικών λοιμωδών νοσημάτων Δείτε εδώ

Στην σχετική έκθεση Δείτε εδώ  παρατίθενται τα ακόλουθα :

» Η προστασία του κοινωνικού συνόλου από την εξάπλωση µεταδοτικών ασθενειών οριοθετείται νοµικά από τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3 και 5 παρ. 4 του Συντάγµατος, καθώς και από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 (ε) της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α)

Στο πλαίσιο των παραπάνω διατάξεων, η ευχέρεια του κοινού νοµοθέτη να προχωρήσει σε περιορισµούς ατοµικών ελευθεριών προσώπων που πάσχουν από µεταδοτικές ασθένειες εµφανίζεται ευρεία, σε κάθε όµως περίπτωση οριοθετούνται οι αρµοδιότητες του νοµοθέτη από το Σύνταγµα.. Υπάρχουν, ωστόσο, και όρια:

α) Οι παραπάνω περιορισµοί αφορούν, κατ’ αρχήν, την προσωπική ελευθερία και όχι άλλα θεµελιώδη δικαιώµατα. Εγγυώνται, δηλαδή, την προστασία των άλλων από τη µετάδοση µιας ασθένειας και όχι την ίδια την αντιµετώπιση της ασθένειας ως προς τον ασθενή που τους υφίσταται. ∆εν µπορούν, εποµένως, να θεµελιώσουν και µέτρα υποχρεωτικής θεραπείας, παρακάµπτοντας τη βούληση του ασθενούς

β) Οι περιορισµοί υπόκεινται στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ.1Σ.).Δικαιολογούνται, δηλαδή, µόνον στην έκταση που το επιβάλλει η προστασία των άλλων.

γ) Επί πλέον δεν φθάνουν να αναιρούν εντελώς την προσωπική ελευθερία. Ο «πυρήνας» αυτού του δικαιώµατος πρέπει να διατηρείται αλώβητος σε κάθε περίπτωση

Αξίζει περαιτέρω να επισημανθει ότι , μόνο σε «επείγουσες καταστάσεις», δεν µπορεί να αποκλεισθεί ο υποχρεωτικός εµβολιασµός, όπως προσώπων που λόγω επαγγέλµατος, αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου τόσο µόλυνσης, όσο και µετάδοσης ασθενειών, όπως π.χ. αυτών που εργαζονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας με την προυπόθεση ότι θα πρέπει να παρέχεται η ευχέρεια αλλαγής καθηκόντων. Προς αυτή την κατεύθυνση κυμαίνεται και η Γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για τον εμβολιασμό των παιδιών, όπου επισημαίνεται ότι, “αναγκαστική υποβολή σε εμβολιασμό, δεν νοείται, και δεν μπορεί να παρακαμφθεί η βούληση των γονέων για τη διενέργεια ή μη της ιατρικής αυτής πράξης, εκτός από περιπτώσεις επείγουσας προστασίας της δημόσιας υγείας π.χ. σε περίπτωση μηνιγγίτιδας  Δείτε εκθεση εδώ

Τελος στην διάταξη του άρθρου 4§3ιιιβ του πρόσφατου νόμου 4675/2020, το οποίο προβλέπει ότι :

σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία, μπορεί να επιβάλλεται δυνάμει απόφασης του υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια”

τίθονται οι εξής προυποθέσεις για την εφαρμογή του εμβολιασμού :

 • Η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο.
 • Η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα.
 • Το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού

και σαφώς με βασικά κριτήρια :

 • Tην ένταση της απειλής
 • Την αποδεδειγμένη επιστημονικά αποτελεσματικότητα του εμβολίου και τις μη παρενέργειες αυτού που να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, αλλά και την εν γένει προσωπικότητα του εμβολιαζόμενου

Ως εκ τούτων, το ανωτέροω μέτρο που είναι έκτακτο και προσωρινό και αφορά μόνο συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού.

Εν κατακλείδι, ο εμβολιασμός είναι επέμβαση στο σώμα του ανθρώπου και δεν μπορεί να διενεργηθεί, παρά τη θέλησή του, ούτε μπορεί να επιβληθεί ως αναγκαίος όρος για την εκπλήρωση δημόσιας υποχρέωσης διότι αυτό θα αντέβαινε στην θεμελιώδη αρχή της ανθρώπινης αξίας.

Πηγή:evnomia.com.gr

Λένιν: Στους 100 κομμουνιστές 1 είναι πραγματικός 59 είναι αφελείς και 40 είναι απατεώνες.


Αλήθεια ο Τσίπρας γιατί ακριβώς θέλει να κάνει πορεία αύριο στην Αμερικάνικη Πρεσβεία? αυτός δεν είναι που έχει το χέρι στην καρδιά κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου των ΗΠΑ…Ενώ στην ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου κατά την επίσημη επίσκεψη του Φρανσουά Ολάντ, Ως ‘Ελληνας Πρωθυπουργός ήταν απαράδεκτος, γελούσε προκλητικά, με σταυρωμένα τα χέρια, τα πόδια ανοικτά, ..(δείχνοντας έτσι που γράφει αυτή την Ιερή στιγμή) !!! μία εικόνα-διασυρμός για τη χώρα μας !!!Ποιο Παπατζής Πεθαίνεις !!!

Αντώνης Αντωνόπουλς

Και όπως έλεγε ο Λένιν: Στους 100 κομμουνιστές 1 είναι πραγματικός 59 είναι αφελείς και 40 είναι απατεώνες. Τον 1α τον ψάχνουμε. Οι 59 είναι οι νέοι που δεν έχουν ζήσει με τίποτα τον πραγματικό κομμουνισμό και το παίζουν ΚΚΕδες. Οι 40α απατεώνες είναι όλοι οι βουλευτές που επι 46 χρόνια πληρώνονται από τον ιδρώτα του Έλληνα για να του πουλάνε πολιτική εργατική μονοπωλιακή προστασία με μπράβους το ΠΑΜΕ και τα ακροαριστερά τάγματα εφόδου που τους βλέπουμε στις διαδηλώσεις με τα στειλιάρια και τα κόκκινα σημαιάκια.  

Είναι αυτοί που σήμερα με τόσους θανάτους από τον ιό επικαλούνται την χούντα σε βάρος της Κυβέρνησης όταν …..  

είναι αυτοί που στέλνανε τις ευχές τους στους ισλαμιστές αλλά αδιαφορούν για τις χριστιανικές γιορτές.

60gr

ΚΚΕ = ένα κόμμα που εδώ και 46 χρόνια κοινοβουλευτικού έργου μπορείς άνετα να το παραλληλίσεις με το καθεστώς της βασιλείας.


ΚΚΕ = ένα κόμμα που εδώ και 46 χρόνια κοινοβουλευτικού έργου μπορείς άνετα να το παραλληλίσεις με το καθεστώς της βασιλείας. Γιατί. Πληρώνονται οι ίδιοι βουλευτές του εδώ και 46 χρόνια χωρίς κανένα ουσιαστικό έργο. Μιλούν πάντα εκ του ασφαλούς χωρίς το θάρρος να εκτεθούν πολιτικά. Οικειοποιούνται καταστάσεις σαν άλλος θεός που έπλασε τους πρωτόπλαστους. Είναι τα τάγματα εφόδου των ΠΑΜΕ και νεολαίας ακριβώς το ίδιο με τους χρυσαυγιτες. Ροπαλοφόροι υβριστές και τραμπούκοι. Διχαστικοί και πρωτεργάτες εμφυλίων πολέμων. Σφαγείς του Φενεός του Μελιγαλά Της Δάφνης Σερρών, και άλλες περιοχές με θύματα Έλληνες από κομουνιστές. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχουν προσωπικότητα σαν πολιτική οντότητα και δέχονται καθοδήγηση για ένα καθεστώς που θεωρείται ακόμα χειρότερο και από αυτού του Αδόλφο Χίτλερ. Τον ΝΑΖΙΣΜΟ με εκατομμύρια νεκρών.

60gr

Μας γελοιοποιούν και μας εμπαίζουν.


Όπως είχαμε γράψει πριν ανακοινωθεί το κλείσιμο στα σπίτια μας, ούτε Πάσχα θα κάνουμε αφού ήδη τα Χριστούγεννα είναι παρελθόν. Αντίθετα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού τον Σεπτέμβριο ότι ούτε καν σκέπτομαι για γενικό κλείσιμο στα σπίτια σας, μιας και η οικονομία δεν αντέχει. Και τώρα διαψεύδει τον ίδιο του τον εαυτό. Μας γελοιοποιούν μέσα στα μούτρα μας. Στην εποχή που 10Τb δεδομένων χωρούν σε μόλις ενός εκατοστού κάρτα μνήμης θεωρώ αδιανόητο να μην έχει βρεθεί θεραπεία σε ένα χρόνο. Αν είναι αλήθεια αυτή η κατάσταση ποιος ευθύνεται; Πάντος όχι ο απλός πολίτης. Ποιος έδωσε το οκ να υπάρξει συγκέντρωση στην λεωφόρο Αλεξάνδρας με την δίκη της Χρυσής Αυγής; 10.000 άτομα χωρίς προφύλαξη που ενεπλάκησαν σε διαπληκτισμούς τι περιμένατε να σπείρουν; Λουλούδια; Και μάλιστα μόνοι σας το λέγατε. Ένας κολλά 10. Σκεφτείτε 5000 πόσους κόλλησαν;  Και τώρα το παίζετε ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα από τον ιό η εκδηλώνονται οι ασυμπτωματικοί φορείς που τους είχατε αφήσει το ελεύθερο να κάνουν ότι θέλουν;

Αν από το τέλος Σεπτεμβρίου είχατε επιβάλει την μάσκα παντού σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να μας δείξετε από τα περίφημα διαγράμματα σας πόσοι λιγότεροι θα είχαν νοσήσει;

Και τέλος κρατήστε την θέση σας σαν πρωθυπουργός και βάλτε στην θέση του τον καθένα επιστήμονα. Ο καθένας στην δουλειά του. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ασκούν το δόγμα του φόβου στον Ελληνικό λαό. Απαγορέψτε τους να βγαίνουν στα κανάλια και να σπέρνουν τον φόβο. Νομικά είναι υπόλογοι για διασπορά τρόμου με αποτέλεσμα την τρομοκρατία.

Σκεφτείτε λιγάκι. Κανείς δεν έχει αποκλειστικό θρόνο εξουσίας που να μην πέφτει από αυτόν.

Τυχαία σύμπτωση η πραγματικότητα;


Μας το έστειλαν. Εμείς το ανεβάζουμε χωρίς να παίρνουμε θέση.

Κάντε όμως σύγκριση τις συμπτώσεις και βγάλτε συμπέρασμα.

Εμείς δεν θεωρούμε ότι πρέπει να λογοκρίνουμε και την αντίθετη άποψη. Η χώρα μας δημιούργησε την δημοκρατία και δεν θα είμαστε εμείς που θα κάνουμε λογοκρισία. Άλλωστε γιατί να φοβάσαι την άλλη άποψη όταν είσαι σίγουρος για την δικιά σου;

Κάτι ύποπτο συμβαίνει με τον επανυπολογισμό συντάξεων


Απευθύνομαι σε κάθε δημοσιογράφο – Νομικό και Βουλευτή. Όλοι γνωρίζουν ότι με την ψήφιση ενός νόμου καταργείται ο προηγούμενος.

Στα δυο εκκαθαριστικά που είναι του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου θα δείτε μια αύξηση της προσωπικής διαφοράς.

Μου έκανε εντύπωση και έψαξα να δω από που προήρθε.

Η διαφορά λοιπόν σχηματίστηκε από την αύξηση του ποσού στον παλαιό υπολογισμό σύνταξης που καταργήθηκε βάση του νόμου Κατρούγκαλου,  του Ν. 40/24/11 στην αύξηση του Ν. 4051/12 που έχει βγει παράνομος στον Ν. 4093/12 που και αυτός έχει βγει παράνομος και στην υγειονομική περίθαλψη στον παλαιό υπολογισμό όλα αυτά.

Στον νέο υπολογισμό δεν υπάρχει καμία μεταβολή.

Στον επανυπολογισμό όμως του Δεκεμβρίου θα αφαιρέσουν σαν προσωπική διαφορά τα 102,44€ που προήρθαν από την αύξηση του ενός μήνα και μάλιστα αυτός ο μήνας είναι εντός των αποφάσεων του ΣτΕ.

Κάποιος νοήμον νους μπορεί να δώσει μια εξήγηση του προβλήματος σε νομικό πλέον επίπεδο μιας από την μια πλευρά η κυβέρνηση κάνει σεβαστή την απόφαση του ΣτΕ, αλλά από την άλλη συνεχίζει να έχει σε επεξεργασία τον παλαιό τρόπο υπολογισμών συντάξεων που έχει καταργηθεί με νόμο και να τον επικαλείται διαμορφώνοντας αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα προς τον συνταξιούχο; τότε γιατί δεν υπολόγισαν τα ποσά επιστροφής στο παλαιό ποσό προ φόρου αφού είναι εν ισχύ;

Στον υπουργό που το στείλαμε να μας διαφωτίσει μας ήρθε μήνυμα ότι διαγράφηκε χωρίς να ανοιχτεί οπότε δεν διάβασε τίποτα. Εμείς δεν είμαστε μεγαλοφιλαδες βλέπεις. Είμαστε όμως κάτι χειρότερο. Είμαστε ψηφοφόροι Έλληνες πολίτες που με την ψήφο μας ανεβάζουμε και κατεβάζουμε κυβερνήσεις.

Δεν λέμε ότι έχουμε το απόλυτο δίκιο. Αν κάνουμε λάθος ας μας το δείξουν με στοιχεία όμως.

60gr

Και από αύριο ο κορονοϊος στον θεό.


Αύριο όταν περάσει αυτή η πρεμούρα της έπαρσης δημοκρατίας που έχει ο Έλληνας, θα βγει ο Χαρδαλιάς και θα ανακοινώσει 400+ κρούσματα από τον κορονοϊο. Θα επιβάλει έκτακτα μέτρα και θα γενικολογεί σαν απείθαρχούς τους Έλληνες. Δείτε την φωτογραφία. Όταν λοιπόν εμένα τον φορολογούμενο θα με μαντρώσει γιατί επέτρεψε σε αυτά τα βλαμμένα να κάνουν θέατρο, τι πρέπει να κάνω; Μόλις χθες ανακοινώσατε ότι δεν θα γίνουν παρελάσεις για να μην υπάρχει συνωστισμός. Σήμερα γίνεστε ρεζίλη. Περισσότεροί ακόμα και από μια μεγάλη παρέλαση έχουν μαζευτεί στους δρόμους, ο ένας πάνω στον άλλο, για να κάνουν πανηγύρι ποιοι; Αυτοί που κτυπούν την πλάτη του κουφοντίνα; Είστε για τα πανηγύρια. Αν βγω έξω χωρίς μάσκα θα με μαντρώσουν σαν απείθαρχο. Από ότι φαίνεται πλέον στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί ότι, οι τούρκοι και οι αριστεροί έχουν πάντα το αλάθητο. Δεν γνωρίζουν όμως οι κυβερνόντες ότι ο τροχός γυρίζει και το πάνω μέρος, η κορυφή, γυρίζει και έρχεται στο κάτω μέρος και βυθίζεται στον βούρκο. Δημοκρατία με την ολοκληρωμένη έννοια δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα. Όσο για τα αριστερά φερέφωνα; Αυτοί δεν είναι που χαιρετίζουν τις καταλήψεις των μαθητών για να μην είναι πάνω από 15 σε μια αίθουσα; Υποκριτές και ψεύτες από κούνια. Γελοίοι και όσοι τους πιστεύουν και τους ακολουθούν.

Και τώρα καιρός να κάτσουν στα έδρανα και τα ακροαριστερά που έκαψαν τους ανθρώπους της Μαρφίν. ΟΧΙ δικαιοσύνη δυο ταχυτήτων.

60gr

Οι αγκυλώσεις του δημοσίου εκθέτουν τις υπηρεσίες της αλλά και την ασφάλεια της χώρας.


Βρίσκομαι στην βόρια Ελλάδα για διακοπές και σήμερα ενώ καθόμουν με μια παρέα είδαμε να περνούν λαθρομετανάστες με τα πόδια από την παραλία του camping της Ασπροβάλτας. Σαν συνειδητοποιημένος πολίτης πήρα τηλέφωνο στην πύλη και τους ενημέρωσα για την διέλευση των λαθραίων οι οποίοι δεν γνωρίζω από που ερχόντουσαν.

Μετα από μισή ώρα έρχεται ένας λιμενικός και με περίσσιο ύφος μου έβαλε και χέρι γιατί λέει δεν έδωσα σωστή πληροφόρηση και νόμιζαν ότι ήρθαν με βάρκα και έβγαλαν το σκάφος. Μάλλον τους χάλασα την ησυχία. Εκτός αυτού πολύ αργότερα με πήραν τηλέφωνο να πάω εγώ ο πολίτης να δώσω κατάθεση στο λιμεναρχείο του σταυρού για ότι είδα.

Και ρωτώ. Την δουλειά που πρέπει να κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή τον έλεγχο των ακτογραμμών αφού εδώ και 5 χρόνια και οι πέτρες ξέρουν ότι αφήνουν λαθρομετανάστες στον Στρυμονικό κόλπο, πρέπει εγώ ο πολίτης να χαλάσω βενζίνα, ώρα και ψυχική οδύνη να τους πω τι θα έπρεπε να κάνουν αυτοί σαν υπηρεσία.

Μετα κύριε Μητσοτάκη μην ερωτάστε γιατί οι πολίτες δεν είναι ενεργοί στην διαφύλαξή της χώρας. Γιατί και εγώ πλέον να τους δω να σπάνε και να κλέβουν δεν θα ασχοληθώ διόλου.

Σήμερα το λιμενικό του Σταυρού θα γράψει επιτυχία για την σύλληψη των λαθρομεταναστών χάρη όμως ενός πολίτη, εμένα τον οποίο λόγο του δημοσίου οπισθοδρομικού στησίματος θα κάνουν την ζωή μου δύσκολη. Το κερασάκι θα είναι να με καλέσουν σαν μάρτυρα σε δική από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Εκεί θα γίνει ο μεγάλος χαμός.

Σπάστε τις δημόσιες αγκυλώσεις και τις υπηρεσίες της επαρχίας.

 

Διαψεύδει κατηγορηματικά η Dimera Media τα σενάρια ότι αποχωρεί από το Open


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαψεύδει κατηγορηματικά η Dimera Media τα σενάρια ότι αποχωρεί από το Open

Σε διάψευση ώστε να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό προχώρησε η Dimera Media Investments σχετικά με τα αναληθή δημοσιεύματα που τη θέλουν να συζητά με τρίτους ώστε να αποχωρήσει από το Open.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει επί λέξη η εταιρεία:

“Η Dimera Media Investments, μοναδικός μέτοχος της εταιρίας Ραδιοτηλεοπτικής Α.Ε. (τηλεοπτικός σταθμός OPEN), διαψεύδει κατηγορηματικά και σε όλους τους τόνους τα ανυπόστατα και ψεύδη σενάρια που διακινούν κακόβουλα και υποκινούμενα δημοσιεύματα σχετικά με υποτιθέμενες συζητήσεις της με τρίτους για το OPEN και σχετικά με την φερόμενη απεμπλοκή της από την τηλεοπτική αγορά.

Η Dimera Media Investments καθιστά κατηγορηματικά σαφές πως θα συνεχίσει δυναμικά και με συνέπεια την επενδυτική της δραστηριότητα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, επιδιώκοντας την περαιτέρω ανάπτυξή του”.

OPEN-logo

Κύριε Θεοχάρη από πότε χρεώνονται 45€ τον μήνα σε ένα camping τα σκυλάκια;


Κύριε Θεοχάρη από πότε χρεώνονται 45€ τον μήνα σε ένα camping τα σκυλάκια; Γιατί χρησιμοποιούν τις τουαλέτες; Γιατί έχουν δικιά τους σκηνή; Γιατί πατάνε το χώμα του camping; Οι φιλόζωοι δημοσιογράφοι θα σκύψουν σε αυτό το ζήτημα;

101247236_3338228326221810_1280846723266117632_o

60gr

Μην παραγγέλνετε από ηλεκτρονικά καταστήματα που συνεργάζονται με ΕΛΤΑ Courier


CaptureΔυστυχώς για άλλη μια φορά ο καταναλωτής στην Ελλάδα είναι το εξιλαστήριο θύμα κυβερνητικών εκκρεμοτήτων. Με εντολή υπουργού απολύθηκαν οι μισοί και παραπάνω εργαζόμενοι από τα ΕΛΤΑ Courier με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις παράδοσης μιας παραγγελίας να είναι από 10 ημέρες η μικρότερη μέχρι και ένα μήνα. Άλλες εταιρίες ακόμα και η καταγγελθείσα πρόσφατα ACS παραδίδει πλέον μέσα σε 2 ημέρες το δέμα.

Οι έμποροι των ηλεκτρονικών καταστημάτων που συνεργάζονται με τα ΕΛΤΑ Courier δεν ενημερώνουν τους αγοραστές για την καθυστέρηση παράδοσης οπότε είναι συνυπεύθυνοι και αυτοί για την αργοπορία των παραλαβών.

Προσωπικά έψαξα το θέμα γιατί με αφορά άμεσα και η απάντηση είναι αυτή

2

Of the record όμως με εργαζομένους οι απαντήσεις είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν εργαζόμενοι για να εξυπηρετήσουν τον όγκο των παραδόσεων.

23Capture

60gr

Άλλη μια “σύμπτωση” που αφορά την Ορθοδοξία.


Capture

Άλλη μια “σύμπτωση” που αφορά την Ορθοδοξία.

Όλος τυχαίος που το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη 26 και 27 Μάϊου 20120  παρακαλώ, ο καιρός μετατράπηκε σε χειμερινός με χιονοπτώσεις και βροχές για να κλειστεί μέσα στα σπίτια του άλλη μια φορά και να μην μεταβούν στις εκκλησίες οι Έλληνες για την τελευταία αναστάσιμη ημέρα.

Μάλιστα όλος τυχαίος καμία συστημική εφημερίδα και ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης εκτός της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, δεν αναφέρει σήμερα για τις θείες λειτουργίες.

Κάτι συμπτώσεις

2

60gr

Μας έμαθαν να “μένουμε ΣΠΙΤΙ”, για να γυρνούν ελεύθερα οι μελλοντικοί έποικοι.


23Capture

 

Σας κοίμισαν  με τον ιό σας μάντρωσαν στο σπίτι ενώ όλοι οι λαθρομετανάστες και οι οργανώσεις που τους στηρίζουν όπως και αμφίβολες ΜΚΟ οργίαζαν και οργιάζουν.

Εγκαινίασαν την Ομόνοια με λεφτά δωρητών για κάτι που ανήκει στους Έλληνες. Αλλά ο κύριος Μπακογιάννης δεν πρόσφερε ούτε το στοιχειώδες, να φυλάξει την Ομόνοια από λαθραίους που σε ένα ντου της Αστυνομίας τα ¾ θα τους έβρισκαν παράνομους. Αλλά τι λέμε τώρα. Ποιος πήρε σοβαρά το μεταναστευτικό για να το πάρει αυτός.

Κοιμίζουν τον Έλληνα με τον ιό για να του πλασάρουν προστασία μετά.

Είδατε το κρατικό κανάλι να κάνει κανένα ρεπορτάζ στα νησιά που πλήττονται από τους λαθραίους;;

Καλά τα ιδιωτικά δεν τα πιάνουμε καν στο στόμα μας, αλλά προεκλογικά όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, το άλλο λαμόγιο των λαθρομεταναστών,  και έπρεπε να πέσει είχαν καθημερινές ανταποκρίσεις.

Άλλη μια κυβέρνηση γελοιοποιεί τον ψηφοφόρο του.

Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως ηγετική ανανέωση. Με φιλέλληνες όχι αχυρανθρώπους.

60gr

Κάτι συμπτώσεις. …


Έχει και το Πακιστάν και η Ινδία πλατεία σαν την Ομόνοια;; ίδια είναι. Και τα λεωφορεία σαν τα δικά μας. Κάτι συμπτώσεις.

 

Γιατί αυτοί οι πηγαίοι τίτλοι σε κάτι που εμείς το χειροκροτούμε;;


Capture

https://www.iefimerida.gr/kosmos/akar-toyrkia-parenohliseis-aigaio-proklisi-probokatsia

 

Γιατί είναι θρασύτατες οι δηλώσεις του Τούρκου και δεν είναι θρασύτατη η συμπεριφορά της κυβέρνησης να μην διαφυλάττει όπως πρέπει τα σύνορα της;;

Όταν κάποιος παρανομεί τον συλλαμβάνεις και τον διώκεις ποινικά. Εμείς αν παρανομούν οι τούρκοι ποιους συλλάβαμε ώστε να δικαιολογήσουμε στην παγκόσμια κοινότητα τις παράνομες πράξεις των τούρκων;;

Αφού λοιπόν όπως λένε δεν τους συλλαμβάνουμε τότε τους παρενοχλούμε.

Εξωτερική διπλωματία με αχυρένιες δικαιολογίες δεν ευδοκιμούν

60gr

Οι “μικροί” κάνουν τον μεγάλο θόρυβο


Κάποτε ένας συνταγματάρχης είχε πει στον αδερφό του ότι αν θέλεις να φέρεις τον γιο σου στην Αθήνα πιάσε φίλο τον φαντάρο των μεταθέσεων. Δίδαγμα. Οι “μικροί” κάνουν τον μεγάλο θόρυβο. Έτσι και το 60gr που δραστηριοποιείται από το 2006, 15 ολόκληρα χρόνια στην ανεξάρτητη μαχητικότητα της αλήθειας, με άλλη ονομασία τότε, έχει ανεβάσει και κατεβάσει διοικητές διευθυντές ακόμα και κόμματα. Μην γελάτε. Έτσι γελούσαν και οι παθόντες.

Ανεξάρτητοι Έλληνες

Εγώ ήμουνα αυτός που εγγράφως μήνες πριν σε βουλευτή του τους είχα πει ότι θα ανέβουν και εγώ ήμουν αυτός που του έγραψα το τέλος τους αφού δεν τήρησαν αυτά που μας πλασάρανε.

Ποτάμι

Τι να πω για αυτό το αποκαΐδι. Δείτε το video στο you tube που έπαιζε από το πρωί μέχρι το βραδύ προεκλογικά.

ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ

Το κόμμα πρωτεργάτης της καταστροφής της χώρας. Δείτε το video στο you tube και θα καταλάβετε την απάτη ενός ακόμα κόμματος

Και ερχόμαστε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όχι δεν θα γράψω τώρα αλλά έχω αρχίσει μετα την καταγγελία και το ρίξιμο της σελίδας του 60gr στο Facebook, από κάποιους μάλλον κυβερνητικούς που άρχισαν να αντιγράφουν τα απόβλητα του ΣΥΡΙΖΑ μιμητές του Τσίπρα που στα δύσκολα όλους τους χαρακτήριζαν ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΥΣ να γίνονται χειρότεροι των προηγούμενων.

Ξεχνάτε πάντα οι πολιτικοί ότι έρχεστε στην εξουσία να υπηρετείτε μια χώρα και όχι να την εξουσιάζετε.

Η ελευθερία του λόγου κερδήθηκε δεν μας την χάρισαν.

Σκεφτείτε μόνο όταν έγραφα από τον Ιανουάριο ότι το πολύ κύριε ελέησον κάτι κρύβει άργησε μόλις 5 μήνες να βγει στην επιφάνεια.

CaptureΑπό τότε ο κύριος Βρούτσης έβγαινε στα κανάλια και βροντοφώναζε για αυξήσεις μεσοσταθμικά των 99€ που μόλις την 22 Μαΐου έγινε 74€ και την επόμενη διόρθωσε με τις κρατήσεις 60€. Φανταστείτε με τις κύριες συντάξεις τι θα γίνει.😥

Την κοροϊδία κανένας δεν την αγάπησε και οι πολίτες αυτής της χώρας την ανταπέδωσαν

Όσο για τις δημοσκοπήσεις …. Δίνω συμβουλή στις εταιρίες να κρατήσουν επιφυλακτικότητα.

Οι πολίτες βρήκαν ένα όπλο να γελοιοποιούν και τις δημοσκοπήσεις και τα εκλογικά αποτελέσματα.🤣

Και αυτό είναι η ψευδής δήλωση.

Η αλήθεια λοιπόν στις εκλογές😱

Capture

Τους συνταξιούχους που είναι η πρώτη ψηφοθηρική δύναμη στην χώρα δεν επιδέχεται κοροϊδίας.👵🧓

Η κοροϊδία πληρώνεται.👎

Capture

Βεβαίως και εγώ την κριτική μου θα την κάνω στο τέλος ολοκληρωμένα. Μέχρι τότε ραντεβού στην “ΑΒΟΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ”🤝

Το όπλο κάθε μεγάλου ηγέτη ήταν είναι και θα είναι ένας επικοινωνιολόγος.🧐

Η ειδικότητα μου.😉

60gr

Ο υπουργός Εργασίας δίνει το χρονοδιάγραμμα


Με τις δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Εργασίας αποτυπώνει όλο το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, (καθώς ενδεχομένως κάποιες υποχρεώσεις να υλοποιηθούν νωρίτερα), το οποίο έχει, ως εξής:

 • «Φεβρουάριος 2020: Ψήφιση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, νόμος 4670/2020.
 • Μάρτιος 2020: Εφαρμογή του νέου συστήματος ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών από ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
 • Απρίλιος 2020: Υλοποιείται η διοικητική και οργανωτική ενοποίηση όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης μέσα στο νέο οργανόγραμμα του e-ΕΦΚΑ.
 • Μάιος 2020: Η απονομή εφάπαξ γίνεται ταυτόχρονα με την κύρια σύνταξη και όχι με καθυστέρηση δύο ή τριών ετών.
 • Μάιος 2020: 1,5 εκατομμύριο μη μισθωτοί λαμβάνουν ψηφιακά την ασφαλιστική ενημερότητά τους.
 • Ιούνιος 2020: Ικανοποιείται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν χωρίς περικοπές.
 • Ιούνιος 2020: Έναρξη και πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» για το 40% των νέων συντάξεων.
 • Αύγουστος 2020: Η καταβολή της σύνταξης στους εργαζόμενους συνταξιούχους θα γίνει με το νέο τρόπο, αποδίδοντας το 70% της σύνταξης.
 • Σεπτέμβριος 2020: Καταβολή των κύριων συντάξεων αυξημένων με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.
 • Οκτώβριος 2020: Επιστροφή αναδρομικών επικουρικών συντάξεων, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Μαΐου 2020.
 • Οκτώβριος 2020: Επιστροφή αναδρομικών κύριων συντάξεων, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 1η Οκτωβρίου 2020.
 • Ιανουάριος 2021: Διεύρυνση της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» και απονομή ψηφιακά του 55% των νέων συντάξεων.
 • Μάιος 2021: Ψηφιακή απονομή, μέσω «ΑΤΛΑΣ», κατηγοριών επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ παροχής και κύριας σύνταξης, ταυτόχρονα.
 • Ιούνιος 2021: Διεύρυνση της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» και απονομή ψηφιακά του 70% των νέων συντάξεων.
 • Δεκέμβριος 2021: Διεύρυνση της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» και απονομή ψηφιακά του 80 έως 85% των νέων συντάξεων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, στο διάστημα 2020-2021, «θα έχει ολοκληρωθεί και θα εφαρμόζεται ο ενιαίος κανονισμός παροχών του e-ΕΦΚΑ για το σύνολο των ασφαλισμένων».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

ieidiseis.gr

 

5:40 αναφέρει για τα αναδρομικά . 7:00 ο κύριος Βρούτσης αναφέρει ότι τα αναδρομικά όταν θα καταβληθούν θα είναι σε μια εφάπαξ δόση.

 

Η μεγάλη απάτη με τα διόδια και τα τέλη κυκλοφορίας !

Αυτή είναι η πραγματικότητα


Από τα τέλη Μαρτίου που μπήκε η Ελλάδα στην καραντίνα και ανακοινώνονταν οι θάνατοι σαν να ήταν κάτι πρωτόγνωρο ο αριθμός θανάτων τώρα που έληξαν όλα και δεν υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστώ σαν προβοκάτορας κατά της ασφάλειας των πάντων, ας δούμε την πραγματικότητα.

Σε αναρτήσεις ιδικά στο twitter είχα ζητήσει επανειλημμένος να βγουν τα στοιχεία θανάτων σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα να κάνουμε τις συγκρίσεις. Το συγκεκριμένο το θέτω προς σύγκριση διότι τα ατυχήματα δεν είναι σαν την ίωση δηλαδή εποχιακοί θάνατοι αλλά συμβαίνουν όλο τον χρόνο

Τα στοιχεία είναι από την ΕΛΣΤΑΤ

Ιανουάριος 2020

1

 

Φεβρουάριος 2020

φεβρουαριος

Αν κατά μέσο όρο μηνιαίος έχουμε 45 θανάτους τότε τον χρόνο έχουμε 540 νεκρούς κάθε χρόνο.  ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ. Ποιο λοιπόν είναι το τρομακτικό. Ο ιός ή τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα;

Αναθεωρήστε λοιπόν τους φόβους σας και σκεφτείτε. 45 νεκροί κάθε μήνα από ατυχήματα.

1, 3 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία κάθε χρόνο – κατά μέσο όρο, 3287 θάνατοι τη μέρα

Άλλοι 20-50 εκατομμύρια τραυματίζονται ή μένουν ανάπηροι

Το 60% των θανάτων εντοπίζονται στις ηλικίες 15-44 και σε ποσοστό 77% αφορούν άντρες

Οι μισοί θάνατοι αφορούν μοτοσυκλετιστές, πεζούς και ποδηλάτες

Τα τροχαία είναι η 9η συχνότερη αιτία θανάτου

Και η κύρια αιτία θανάτου στους νέους 15-29

Κάθε χρόνο περίπου 400.000 άνθρωποι κάτω των 25 ετών χάνονται στην άσφαλτο, κατά μέσο όρο περίπου 1000 άνθρωποι την ημέρα

Το 90%+ όλων των τροχαίων συμβαίνουν στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, στις οποίες βρίσκονται λιγότερα από τα μισά οχήματα παγκοσμίως

Κάθε χρόνο τα τροχαία κοστίζου 518 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1%-2% του ετήσιου ΑΕΠ κάθε χώρας

Στις αναπτυσσόμενες ή φτωχές χώρες τα τροχαία κοστίζουν 65 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ποσό που ξεπερνά το συνολικό ποσό που λαμβάνουν ως βοήθεια από τις ανεπτυγμένες χώρες.

Μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι τα τροχαία θα γίνουν η 5η συχνότερη αιτία θανάτου στον κόσμο

Τα περισσότερα τροχαία συμβαίνουν στην Αφρική και τα λιγότερα στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης

60gr

 

 

Από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», μια έγκριτη εφημερίδα διαβάζουμε …


Κρατώ αυτήν την ανάρτηση γιατί θα είναι χρήσιμη αργότερα.

60gr

DW: Τι αποκαλύπτουν οι νεκροψίες για τον κορωνοϊό

Στη Γερμανία, όπως και σε άλλες χώρες που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό, οι συζητήσεις σχετικά με το εάν οι άνθρωποι πεθαίνουν «με» ή «από» τον ιό είναι πλέον καθημερινότητα.

morgue_960-thumb-large-thumb-large

«Οι νεκροψίες θα πρέπει να αποφεύγονται», ανέφερε στις αρχές Απριλίου στην ιστοσελίδα του το Robert Koch Institut (RKI), το γερμανικό ινστιτούτο, υπεύθυνο για τη μελέτη μολυσματικών ασθενειών, όμως αργότερα άλλαξε άποψη.

Ο αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Λαρς Ζάαντε τόνισε ότι είναι μια σωστή μέθοδος, ειδικά εφόσον η ασθένεια είναι νέα, να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες νεκροψίες – φυσικά υπό τις κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας.

Τι έδειξαν οι νεκροψίες

Ο Κλάους Πίσελ, διευθυντής του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, διαθέτει σήμερα τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων. «Μπορούμε από τους νεκρούς να μάθουμε πολλά για τους ζωντανούς», σημειώνει ο Πίσελ.

Από τις 22 Μαρτίου έως τις 11 Απριλίου μελέτησαν 65 νεκρούς, οι οποίοι είχαν ασθενήσει από τον κορωνοϊό. Από αυτούς 46 είχαν ήδη πνευμονολογικές παθήσεις, 28 είχαν ασθένειες άλλων οργάνων ή είχαν υποστεί μεταμόσχευση. Δέκα ήταν διαβητικοί και παχύσαρκοι, δέκα από αυτούς είχαν καρκίνο και 16 υπέφεραν από άνοια. Οι παθήσεις αυτές σε κάποιους συνυπήρχαν.

Η βάση δεδομένων του Πίσελ περιέχει πλέον πληροφορίες που αντλήθηκαν από περισσότερες από 100 νεκροψίες. Και όλοι επιβεβαιώνουν: κανένας από τους νεκρούς δεν επηρεάστηκε αποκλειστικά από τον κορωνοϊό, αλλά είχε ήδη καρδιαγγειακά προβλήματα, υψηλή αρτηριακή πίεση, αρτηριοσκλήρωση, διαβήτη, καρκίνο, πνευμονική ή νεφρική ανεπάρκεια ή κίρρωση του ήπατος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Πίσελ, ο κορωνοϊός δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Είναι όμως της άποψης πως ο φόβος απέναντι στον ιό είναι υπερβολικός και ότι δεν πρόκειται για «ιδιαίτερα επικίνδυνη ιογενή νόσο». Επομένως, θεωρεί αβάσιμους ορισμένους περιορισμούς, όπως αυτοί που ισχύουν για συγγενείς στις κηδείες των αποθανόντων. «Οι ασπασμοί θα πρέπει βέβαια να αποφεύγονται, αλλά η οπτική επαφή με τον νεκρό δεν είναι φυσικά επικίνδυνη. Ακόμη και το άγγιγμα δεν είναι επικίνδυνο, αρκεί προφανώς να πλύνει κανείς καλά τα χέρια του μετά», αναφέρει ο γιατρός.

Μεγάλη η ομάδα υψηλού κινδύνου στη Γερμανία

Ο επικεφαλής παθολόγος στο νοσοκομείο Charité του Βερολίνου Χορστ φον Μπένρουτ επιβεβαιώνει επίσης ότι όλοι οι νεκροί που εξετάστηκαν είχαν ήδη βεβαρημένο ιστορικό ασθενειών, κυρίως του καρδιαγγειακού συστήματος ή των πνευμόνων. «Μερικοί ήταν επίσης υπέρβαροι. Ωστόσο, αυτό είναι συχνό φαινόμενο σε άτομα άνω των 65 ετών στη Γερμανία. Αφορά συγκεκριμένα κάθε τρίτο άτομο. Παρατηρούμε έτσι ότι η ομάδα υψηλού κινδύνου είναι πάρα πολύ μεγάλη», εξηγεί σε συνέντευξη στην εφημερίδα Berliner Zeitung.

Και ποια είναι η θέση του στη συζήτηση σχετικά με το αν οι άνθρωποι πέθαναν «από» ή «με» κορωνοϊό; «Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση είναι λανθασμένη. Στις περιπτώσεις που κάναμε νεκροψία, οι άνθρωποι πέθαναν από τον κορωνοϊό. Όλοι οι νεκροί είχαν ήδη σοβαρές ασθένειες, αλλά όχι στο βαθμό που απειλούσαν την ζωή τους σημαντικά», τονίζει. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η ο κορωνοϊός είναι ακίνδυνος – χωρίς αυτόν δεν θα είχαν πεθάνει αυτοί οι άνθρωποι.

Έρευνες σε Ιταλία και Ελβετία

Τα δεδομένα του Πίσελ επιβεβαιώνουν σχεδόν κατά γράμμα μελέτη του ιταλικού Υπουργείου Υγείας, η οποία δεν βασίζεται σε νεκροψίες, αλλά στην πορεία της νόσου σε 1.738 νεκρούς ασθενείς COVID-19. Εκτός από τον ιό, το 96,4% αυτών υπέφερε από τουλάχιστον ακόμη μία ασθένεια. Συγκεκριμένα, οι πιο συχνές παθήσεις ήταν η υψηλή αρτηριακή πίεση (70%), ο διαβήτης (32%) και οι καρδιαγγειακές παθήσεις (28%). Η μέση ηλικία των αποθανόντων στην Ιταλία είναι μέχρι στιγμής τα 79 έτη και στο Αμβούργο τα 80 έτη.

Και οι 20 νεκροί ασθενείς με COVID-19 που εξετάστηκαν από τον Αλεξάντερ Τζάνκοφ, επικεφαλής στον τομέα αυτοψίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βασιλείας, είχαν επίσης υψηλή αρτηριακή πίεση. Επιπλέον, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν υπέρβαροι. Τα δύο τρίτα των νεκρών είχαν καρδιακά προβλήματα και το ένα τρίτο διαβήτη. Ωστόσο, ο παθολόγος δεν θα χαρακτήριζε την ασθένεια ακίνδυνη: «Όλοι αυτοί οι ασθενείς πιθανότατα θα είχαν ζήσει περισσότερο χωρίς την COVID-19 – ίσως μια ώρα, ίσως μια μέρα, μια εβδομάδα ή ένα χρόνο».

Πηγή: Deutsche Welle

https://www.kathimerini.gr

Αρέσει σε %d bloggers: