60gr Promotion Web Νews

www.60gr.gr // e-mail: 60gr@protonmail.com

Monthly Archives: Μαρτίου 2015

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑ.


Θέτουμε σοβαρά το θέμα στην κυβέρνηση για πρόωρες εκλογές σε περίπτωση που μέχρι τον Ιούνιο δεν υπάρξει χρηματοδότηση της χώρας.

Αποδεικνύεται ότι η Ε.Ε. ΒΟΛΕΥΕΤΑΙ να υπάρχει αυτό το ποσοστό στην βουλή με μια αντιπολίτευση ΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗ δίνοντας πλάτη στην αστάθεια.

Με τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ.

Με τις εκλογές το ΠΟΤΑΜΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

Με τις εκλογές η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ μπαίνει δεν μπαίνει.

Με τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα πέσει στα τάρταρα και βέβαια η παραδοσιακή κοινοβουλευτική γλάστρα της υποτυπώδους εργατικής λαϊκής υποστήριξης από τα καφενεία, το ΚΚΕ,  θα έχει το σταθερό 5αρακι και κάτι λιγότερο.

Με μια ποιο ΙΣΧΥΡΗ κυβέρνηση και με λιγοστά κόμματα στην αντιπολίτευση με λίγους βουλευτές οπότε ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΛΑΣΠΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΒΟΥΡΚΟΣ, η νέα ΙΣΧΥΡΗ κυβέρνηση θα μπορεί να ασκήσει διώξεις στους  πλέον ΠΟΛΙΤΕΣ αρχηγούς των κομμάτων διαπλοκής.

Και προς κάθε αποδέκτη σας πληροφορώ ΕΓΚΑΙΡΑ, ότι οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν κάτι ΠΟΤΑΜΙΑ στο 5% και τους ΑΝ.ΕΛ. στο 5% έχουν ως εξής. ΠΟΤΑΜΙ στο 2,4% ΑΝ.ΕΛ. 12-14%

60

Ο Δεινοκράτης κατάφερε, 2400 χρόνια πριν, να υπολογίσει και να αποτυπώσει πάνω στην περίβολο τον αστρονομικό αριθμό 365,22!!


Σύμφωνα με την επιστημονική δημοσίευση του Ομότιμου Καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κάνσας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Δημήτριου Σ Δενδρινού προκύπτει κάτι το εκπληκτικό για την περίβολο του τάφου της Αμφίπολης.
Ο Δεινοκράτης κατάφερε, 2400 χρόνια πριν, να υπολογίσει και να αποτυπώσει πάνω στην περίβολο με τεράστια ακρίβεια τον αστρονομικό αριθμό 365,22.
Δηλαδή τον ακριβή αριθμό ημερών ανά έτος μέσα από αστρονομικές μετρήσεις.
Δείτε παρακάτω το απόσπασμα της δημοσίευσης στα αγγλικά και στα ελληνικά:
(για να διαβάσετε ολόκληρη την δημοσίευση πατήστε εδώ)
The modular structure of the tomb at Kasta Hill.
Dimitrios S. Dendrinos
Emeritus Professor, School of Architecture and Urban Design, The University of Kansas, Lawrence, Kansas, USA. In residence, at the City of Ormond Beach, Florida, USA.
December 4, 2014
Back outside the tomb: the astronomical linkage.
The circle and the ellipse of the perimeter wall. We now know that the outside perimeter is an actual ellipse; but on vertical projection (that is as a floor plan, or KATOPSH) it is a “perfect circle” (according to the archeological team, that has not made available any accurate, digitally obtained site plans, floor plans or anything equivalent to inform the public). Thus we will use the “perfect circle with a 497 meters perimeter wall” phrase as a flat plane (perpendicular to its axis) cutting a right circular cylinder with a radius, R, of 79.14 meters or with a diameter, (2R), of 158.8 meters (assuming that is, that’s what they meant, when they said the tomb is a perfect circle with a perimeter of 497 meters). We’ll designate as P the actual elliptical perimeter length, so that obviously: P*
P* ≈ P. The angle to the horizontal plane (that is, a plane perpendicular to the cylinder’s axis) this particular slope has is designated as ψ. Obviously, P is a function of both P* and ψ. The actual perimeter length of an ellipse P is obtained by a complicated function, based on ψ, and R, which isn’t needed here for the purposes of this paper.

As discussed already, all marble slabs visible on the surface of the wall have an equal length, and this length must be equal to z* (that is exactly 1.36 meters.) This z* is in effect the tomb’s EXTERIOR HORIZONTAL MODULUS. This module is directly linked to the length of the Karyatides’ base and thus the interior horizontal modulus.

The Major finding. Since the monument is encircled in all its (circular projected perimeter P*=497 meters) by marble slabs of this length, then the perimeter’s length (projected as a circle by a flat plane perpendicular to the cylinder’s axis) must be (exactly) divided by this outside modulus. And indeed, it is; and with a big surprise in store.

If one divides the total length of this perimeter P* by the length of the exterior modulus z* one obtains the total number of marble slabs needed to cover the total perimeter wall in each row of slabs N*:
N* = P* / z* = 497 / 1.36 = 365.44 (5)
In effect, this number N* is off the grid by a length of .5984 meters (.44×1.36=.5984 about 60 centimeters in an almost half a kilometer long perimeter). It could be that this is the difference between the actual elliptical perimeter of the tomb P, and the projected circular perimeter P* plus any space needed to attach and seal the slabs. However, there’s far more to this length than simply that slack.
N* is a remarkable number with an astronomical connection. We now know from precise astronomical measurements that there are 365.22 days in a year. The architect approximated with N* through his module an astronomical number. The days-in-a-year number produced by the monument’s architect is six hundredths of one percent (0.0006) different than the actual astronomically derived number. One may comfortably say, it’s an exact estimate. This astronomical link is quite informative, and in effect stunning, given the age of the monument. Humans have constructed monumental structures obeying the daily cycle, the lunar cycle and this monument was built obeying one significant element of the annual cycle, the whole calendar year. Here, in effect, each marble stone on the periphery wall corresponds to about one degree, in an approximate 360 degree circle.
Μετάφραση:
Επιστροφή έξω από τον τάφο: Η αστρονομική σύνδεση .
Ο κύκλος και η έλλειψης του περιμετρικού τοιχώματος . Γνωρίζουμε τώρα ότι η εξωτερική περίμετρος είναι μια πραγματική έλλειψη- αλλά σε κατακόρυφη προβολή (δηλαδή ως κάτοψη) είναι ένας «τέλειος κύκλος». Έτσι θα χρησιμοποιήσουμε τον «τέλειο κύκλο με 497 μέτρα περίμετρο τοίχου» ως μια επίπεδη επιφάνεια (κάθετη προς τον άξονα του) κόβοντας το δεξί κυκλικό κύλινδρο με ακτίνα, R, του 79,14 μέτρα ή με μια διάμετρο, (2R), της 158,8 μέτρα (με την προϋπόθεση ότι είναι και ότι εννοούσαν αυτό, όταν είπαν ότι ο τάφος είναι ένας τέλειος κύκλος με περίμετρο 497 μέτρα). Θα ορίσει ως P το πραγματικό ελλειπτικό μήκος της περιμέτρου, ώστε προφανώς: P * < P. Σημειώνεται ότι, το επίπεδο του εδάφους παριστά μία εγκάρσια τομή ενός κυλίνδρου αρκετά μακριά από το να είναι παράλληλο προς τον άξονα του κυλίνδρου, είναι καλό να εξεταστεί το σχήμα της διατομής ως «έλλειψη».


Τοπογραφικό του λόφου

Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι, δεδομένου διαστάσεις του λόφου, Ρ * και Ρ είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, και για όλους τους πρακτικούς σκοπούς, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι P * ≈ P . Η γωνία προς το οριζόντιο επίπεδο (δηλαδή, ένα επίπεδο κάθετο προς τον άξονα του κυλίνδρου) αυτή τη συγκεκριμένη κλίση έχει χαρακτηρίζεται ως ψ . Προφανώς, το Ρ είναι συνάρτηση τόσο του Ρ * και ψ . Το πραγματικό μήκος της περιμέτρου μιας έλλειψης Ρ λαμβάνεται με μια πολύπλοκη λειτουργία, βάσει ψ , και τα R, τα οποία δεν είναι αναγκαία εδώ για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου.
Όπως συζητήθηκε ήδη, όλες οι πλάκες μαρμάρου ορατά στην επιφάνεια του τοιχώματος έχουν ένα ίσο μήκος και το μήκος αυτό πρέπει να είναι ίση προς z * (δηλαδή ακριβώς 1,36 μ.) Αυτή η z * είναι σε ισχύ του τάφου ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ . Η ενότητα αυτή συνδέεται άμεσα με το μήκος της βάσης του Καρυάτιδες »και έτσι το εσωτερικό οριζόντιο μέτρο.

Το σημαντικότερο εύρημα . Δεδομένου ότι το μνημείο είναι περικυκλωμένο σε όλο του μήκος (η εγκύκλιος προβλέπει περίμετρο Ρ * = 497 μέτρα) με μαρμάρινες πλάκες αυτού του μήκους, τότε το μήκος της περιμέτρου (προβάλλεται ως έναν κύκλο με μια επίπεδη επιφάνεια κάθετη προς τον άξονα του κυλίνδρου) πρέπει να είναι (ακριβώς) διαιρούμενο από αυτό το μέτρο από έξω. Και πράγματι, αυτό είναι και με μια μεγάλη έκπληξη.
Αν κάποιος χωρίζει το συνολικό μήκος αυτής της περιμέτρου P * από το μήκος του εξωτερικού συντελεστή z * παίρνομε το συνολικό αριθμό μαρμάρινων πλακών που απαιτούνται για την κάλυψη του συνολικού περιμετρικού τοιχώματος σε κάθε σειρά πλακών Ν *:
N * = Ρ * / z * = 497 / 1,36 = 365,44 (5)
Στην πραγματικότητα, αυτός ο αριθμός Ν * είναι έξω από το πλέγμα με μήκος 0.5984 μέτρα (0.44×1.36 = 0.5984 περίπου 60 εκατοστά σε σχεδόν μισό χιλιόμετρο μακριά περίμετρο). Θα μπορούσε να είναι ότι αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικής ελλειπτική περίμετρο του τάφου Ρ, και η προβλεπόμενη κυκλική περίμετρο Ρ * συν οποιουδήποτε χώρου που απαιτείται για τη σύνδεση και τη σφράγιση των πλακών. Ωστόσο, υπάρχει πολύ περισσότερο σε αυτό το μήκος από αυτή την απλή χαλαρότητα.

Ν * είναι ένας αξιοσημείωτος αριθμός με μία αστρονομική σύνδεση. Γνωρίζουμε τώρα από ακριβείς αστρονομικές μετρήσεις που υπάρχουν 365,22 ημέρες σε ένα έτος. Ο αρχιτέκτονας προσεγγίζει με Ν * μέσω της ενότητάς του (της περιβόλου) τον αστρονομικό αριθμό. Ο αριθμός ημερών-σε-ένα-χρόνο που παράγεται από τον αρχιτέκτονα του μνημείου είναι έξι εκατοστά του ένα τοις εκατό (0,0006) διαφορετική από την πραγματική που προέρχεται αστρονομικά. Κάποιος μπορεί άνετα να πει , είναι μια ακριβής εκτίμηση.
Αυτή η αστρονομική σύνδεση είναι αρκετά κατατοπιστική, και στην πραγματικότητα κάτι το εκπληκτικό, δεδομένης της ηλικίας του μνημείου. Οι άνθρωποι έχουν κατασκευάσει μνημειακές κατασκευές υπακούοντας στον ημερήσιο κύκλο, το σεληνιακό κύκλο και το μνημείο χτίστηκε υπακούοντας ένα σημαντικό στοιχείο, αυτού του ετήσιου κύκλου, σε ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος. Εδώ, στην πραγματικότητα, κάθε μαρμάρινη πέτρα στην περιφέρεια του τοίχου αντιστοιχεί σε περίπου ένα βαθμό, σε μια κατά προσέγγιση μονάδα σε ένα κύκλο 360 μοιρών.

Η ομάδα ειδήσεων του amfipolinews.blogspot.gr

Καταγραφή της ταχύτητας των οδικών οχημάτων μέσω συστήματος φωτογραφικού radar τοποθετημένου επί οχήματος


1297369748620_ORIGINAL

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου που αναφέρονται στον τρόπο  λειτουργίας του συστήματος καταγραφής της ταχύτητας οδικών οχημάτων με φωτογραφικό radar τοποθετημένου επί οχήματος, η αυτοματοποιημένη λειτουργία τους περιγράφεται ως εξής: «Το μυστικό αυτοκίνητο της Τροχαίας προχωρά στον δρόμο με ταχύτητα που αναγράφεται στην ψηφιακή οθόνη του οχήματος. Είναι πάντα μικρότερη του ορίου ταχύτητας, που ισχύει σε κάθε τμήμα της Οδού. Εστιάζει αυτόματα. Από τη στιγμή που στην Αττική Οδό ή σε οποιαδήποτε άλλη οδική αρτηρία της χώρας κάποιο ΙΧ προσπεράσει από αριστερά το αυτοκίνητο αυτό, το ηλεκτρονικό του σύστημα βγάζει αμέσως στο καντράν την ταχύτητα με την οποία κινείται το ΙΧ. Μόλις ξεπερασθεί το όριο ταχύτητας τουλάχιστον κατά τριάντα χιλιόμετρα, ο φακός αρχίζει να δουλεύει αυτόματα. Εστιάζει με τη βοήθεια ραδιοκυμάτων, τα οποία «ξεπηδάνε» από άλλο σύστημα, κρυμμένο πίσω από την μπροστινή πινακίδα κυκλοφορίας. Έτσι αυτόματα φωτογραφίζεται ολόκληρο το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της πινακίδας, που ενδιαφέρει πάνω απ όλα. Ο οδηγός φεύγει, χωρίς να έχει καταλάβει τίποτε». (πηγή)

Προκειμένου να βρεθούν τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη  του οχήματος, διενεργείται έλεγχος μέσω  του Τερματικού της  Υπηρεσίας που βεβαίωσε την παράβαση. Μετά από μήνες, ο ανυποψίαστος  ιδιοκτήτης του οχήματος  καλείται από το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του να δηλώσει αν την ημερομηνία της παράβασης το όχημα οδηγούσε ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο, το οποίο εν συνεχεία καλείται να υποδείξει, αλλιώς η παράβαση καταλογίζεται σε αυτόν. Ακολουθεί η κατ’  άρθρο 4 της 21504/2601-11/4/207 KΥA επίδοση της κλήσης. Στη συνεχεία εκδίδεται απόφαση αφαίρεσης της άδειας οδήγησης του παραβάτη, εφόσον η υπέρβαση της ταχύτητας επιβάλει την αφαίρεσή της.

 

Α) Αν το επίδικο φωτογραφικό radar τοποθετημένο επί οχήματος θεωρηθεί ότι εμπίπτει στις ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές της παραγράφου 4 του άρθρου 104 ΚΟΚ και του άρθρου 1 του  ΠΔ 287/2001 για την καταγραφή και βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ «που εγκαθίστανται και λειτουργούν, χωρίς την παρουσία Αστυνομικού ή άλλου εξουσιοδοτημένου Υπαλλήλου», «σε χώρους που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια κυκλοφορία οχημάτων στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας», η λειτουργία τους ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 104 ΚΟΚ και του Π.Δ υπ’ αριθ. 287/2001 (ΦΕΚ Α’198 11.9.2001), οπότε η λειτουργία των εν λόγω συστημάτων επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, της τοποθέτησης πινακίδας σήμανσης του χώρου που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν τα τεχνικά αυτά μέσα και συγκεκριμένα, της καθιερωμένης για το σκοπό αυτό πινακίδας  του  παραρτήματος που συνοδεύει το διάταγμα αυτό με το γραπτό κείμενο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ» του άρθρου 11 παρ. 1 του διατάγματος υπ’ αριθ. 287/2001 , όπως προβλέπεται στο  άρθρο 4 παρ 4 ΚΟΚ. Η βεβαίωση των παραβάσεων και η επίδοση των κλήσεων ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του  διατάγματος.

Β) Αν το επίδικο φωτογραφικό radar τοποθετημένο επί οχήματος θεωρηθεί ότι εμπίπτει στις ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές της παραγράφου 11 του άρθρου 20 ΚΟΚ των «ειδικών συσκευών με τις οποίες γίνεται ο έλεγχος της  ταχύτητας των οδικών οχημάτων από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές», «που εγκαθίστανται και λειτουργούν, με την παρουσία Αστυνομικού ή άλλου εξουσιοδοτημένου Υπαλλήλου», «σε χώρους που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια κυκλοφορία οχημάτων στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας», δεδομένης της παρουσίας στο σημείο του ελέγχου αστυνομικού συνεργείου που με τη χρήση του επίδικου συστήματος φωτογραφικού radar τοποθετημένου επί οχήματος διαπιστώνει τη συγκεκριμένη παράβαση, η διάπραξη της παράβασης θεωρείται επ’ αυτοφώρω και εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  Η λειτουργία των εν λόγω συστημάτων, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση  της τοποθέτησης πινακίδας σήμανσης του χώρου που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν τα τεχνικά αυτά μέσα και συγκεκριμένα, της καθιερωμένης για το σκοπό αυτό πινακίδας  του  παραρτήματος που συνοδεύει το διάταγμα αυτό με το γραπτό κείμενο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ» του άρθρου 11 παρ. 1 του διατάγματος υπ’ αριθ. 287/2001, όπως προβλέπεται στο  άρθρο 4 παρ 4 ΚΟΚ.

Γ) Οι χρήστες προειδοποιούνται για την ύπαρξη και λειτουργία τεχνικών μέσων καταγραφής παραβάσεων με ειδική μόνιμη κατακόρυφη σήμανση με την αναγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ» ή άλλη σχετική αναγραφή. Ο τρόπος της τοποθέτησης των ηλεκτρονικών τεχνικών μέσων, οι τεχνικές προδιαγραφές, η λειτουργία τους για τη διαπίστωση των παραβάσεων, τα σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέγονται από αυτά και τη βεβαίωση των παραβάσεων, τα σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στη χρήση τους για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων όσων υπόκεινται στη δράση τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Π.Δ.287 της 24.8/11.9.2001 (Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ).

Δ) Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων καθιστά απόλυτα παράνομη και κατά κατάχρηση εξουσίας την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου αστυνόμευσης, διότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με τα όσα ορίζονται στο Ν. 2472/97 και στα άρθρα 4 παρ. 1 α (προϋποθέσεις υπό τις οποίες τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα). Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις  της λειτουργίας τέτοιων συσκευών από το Π.Δ. 287/2001 και το Ν. 2472/1997 περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου τυχόν ενέργειες της Αστυνομικής Αρχής, να δημιουργήσει ειδικά συνεργεία και να θέσει σε εφαρμογή το μέτρο της μέτρησης της ταχύτητας και φωτογράφησης των ανυποψίαστων χρηστών των οδών, καθιστά απόλυτα παράνομη την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου αστυνόμευσης. Τα τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα, με τα οποία διενεργείται η διαπίστωση παραβάσεων, στους χώρους όπου διεξάγεται η δημόσια κυκλοφορία, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική προειδοποίηση προς το κοινό με σταθερές ή κινητές πινακίδες για την ύπαρξη και λειτουργία τους.

Ε) Από τις διατάξεις του άρθρου 9 § 5 του π.δ. 287/11.9.2001 (ΦΕΚ Α/198/2001) συνάγεται ότι η συσκευή χρονομέτρησης ταχύτητας οχημάτων (RADAR) για το αξιόπιστο της βεβαιώσεως της παραβάσεως, πρέπει απαραιτήτως να φέρει τη σήμανση CE κατά τα οριζόμενα στις κοινές αποφάσεις 94649/8682/ 93 (Β 688/94) και 16717/5052/94 (Β 992/94) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και να έχει ελεγχθεί το αξιόπιστο της συσκευής διά τεχνικού ελέγχου προς αποφυγήν λάθους.

 

Ολόκληρο το κείμενο κείμενο εδώ

http://alampasis.blogspot.gr/2015/03/radar.html

 

ΕΡ = Μιας και ασχοληθήκατε με το θέμα, επειδή δεν το έχω δει πουθενά, ούτε στον ΚΟΚ , πόσα μέτρα μετά από την πινακίδα σήμανσης έχει ισχύει η προειδοποίηση για πιθανό έλεγχο με ηλεκτρονικά μέσα ;
Έγραψαν έναν φίλο σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την τελευταία πινακίδα της εθνικής οδού και ισχυρίστηκαν ότι υπήρχε προειδοποίηση.

 

ΑΠ =Δεν καθορίζεται συγκεκριμένα. Ο νόμος κάνει λόγο για πινακίδα που με συγκεκριμένο μήνυμα ενημερώνει τους οδηγούς ότι η ταχύτητα ελέγχεται με τεχνικά μέσα. Στην πράξη, η πινακίδα αυτή τοποθετείται περί το ένα χιλιόμετρο προ του σημείου που βρίσκεται η κάμερα. Αυτό ισχύει στην Αττική οδό, που είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο της χώρας, οπότε υποθέτει κανείς βάσιμα, ότι στο έργο αυτό τηρήθηκε οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και η διεθνής πρακτική για την σύννομη καταγραφή της ταχύτητας των κινουμένων σε αυτή οχημάτων.

Προσοχή όταν κλείνετε πτήση με την RYANAIR


Πριν 5 χρόνια όταν έμπαινε το λουκέτο στον ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ έγραφα μέσα εδώ όπως και σε άλλη σελίδα παλιότερα ότι, όσοι Έλληνες ταξιδεύουν συχνά θα το μετανιώσουν οικτρά από την ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ που χειροκροτούσαν με τους αφέντες Γερμανοτσολιαδες.

Το παρακάτω περιστατικό είναι μια εικόνα το πόσο ανάστροφη είναι η Ιδιωτική πρωτοβουλία για την Ελλάδα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ώστε να λειτουργήσει σωστά.

Δείτε σε όλα τα πράγματα και σε όλες τις πράξεις καθημερινότητας, από την στιγμή που μπήκε η ιδιωτική πρωτοβουλία αντί να πηγαίνουν τα πράγματα στο καλύτερο πάνε προς το καλύτερο χώρο για κλεψιά της τσέπης μας.

ΚΑΥΣΙΜΑ το πρώτο πράγμα που έφυγε από το δημόσιο έλεγχο και που είναι σήμερα.

ΤΡΟΦΙΜΑ όταν καταργήθηκαν οι γεωργικοί συνεταιρισμοί για να μπουν τα εισαγόμενα μονοπώλια που έχουμε φτάσει.

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ από τότε που οι οσφιοκαμτες πολιτικοί έδωσαν το ελεύθερο σε εκμετάλλευση στον ιδιωτικό τομέα που έφτασαν τα διόδια.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ εδώ το πράγμα είναι καραμπινάτο όσο πότε άλλοτε. Απλός διαβάστε το άρθρο.

60

 

 

2465

 

Όταν επιχείρησα να περάσω την είσοδο για τις αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο της Θεσ/νίκης ο εργαζόμενος που ήταν στο έλεγχο μου εξήγησε, φιλικά και με συμπάθεια, ότι το χαρτί που κρατούσα παρότι είχε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμουν για να πετάξω (ονοματεπώνυμο, αριθμό εισιτηρίου, ώρες αναχώρησης και προσγείωσης, αριθμό θέσης, κλπ) δεν ήταν αρκετό για να περάσω. Χρειαζόμουν κάρτα επιβίβασης. «Μα αυτό δεν είναι κάρτα επιβίβασης;» επέμενα εγώ… Όχι, μου εξήγησε, δεν μπορούσα να περάσω, έπρεπε να πάω στο γκισέ της εταιρείας.

Χαλαρός, γύρισα προς το γκισέ της εταιρείας για να τακτοποιήσω την εκκρεμότητα. Σιγά, δεν έγινε και τίποτα. Όταν δεν έχεις κάνει ηλεκρτονικό «τσεκ-ιν» από το σπίτι σου μπορείς να το κάνεις ηλεκτρονικά στο αεροδρόμιο – συνηθισμένα πράγματα. Κι αν δεν ξέρεις από τα σύγχρονα μηχανήματα υπάρχει πάντα κάποιος πρόθυμος εργαζόμενος από την αεροπορική εταιρεία να σε βοηθήσει, ή το πολύ πολύ να μπεις για λίγη ώρα στην ουρά… Συνηθισμένα πράγματα.

Πηγαίνοντας στο γκισέ της Ryanair είδα μια γυναίκα μέσης ηλικίας, καταστενοχωρημένη, να συζητά μαζί τους με απελπισμένο ύφος και να τους εξηγεί πως δεν είναι δυνατό να της ζητούν να πληρώσει 80 ευρώ για κάτι που δεν είχε καταλάβει καλά όταν το εισιτήριο κόστισε… 13 ευρώ!

Επέμενε η καημένη η γυναίκα, «μα είναι δυνατό να μου βάζετε πρόστιμο 80 ευρώ όταν το εισιτήριο μου κόστισε 13;». Η υπάλληλος της εταιρείας ήταν όμως ανένδοτη: «λυπάμαι, έτσι είναι οι κανόνες».

Έκανε πίσω η γυναίκα, υποθέτω για να σκεφτεί τι να κάνει. «Μπήκα στο site τους» μου είπε καθώς πλησίαζα «αλλά ήταν όλα στα αγγλικά – εγώ δεν ξέρω αγγλικά, δεν καταλάβαινα».

Πήρα τη θέση της, στο γκισέ, ανήσυχος είναι η αλήθεια από την εικόνα που είχα δει κι απ’ αυτά που είχα ακούσει, χωρίς όμως να έχω καταλάβει τι λάθος είχε κάνει η γυναίκα αυτή και γιατί έπρεπε να πληρώσει τόσο βαρύ πρόστιμο.

Εξηγώ το πρόβλημα, πάντα χαλαρά βέβαια θεωρώντας πως, σίγουρα, δεν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία, η καλή υπάλληλος θα με βοηθούσε μ’ αυτή τη χαζή πρακτική λεπτομέρεια…

«Βεβαίως να εκδώσουμε την κάρτα επιβίβασης» μου απαντά, «όμως υπάρχει ένα πρόστιμο που θα πρέπει να πληρώσετε».

Δε μου άρεσε αυτό, αλλά, ε, τι να κάνουμε, κάναμε το λάθος, θα το πληρώσουμε… «Εντάξει, πόσο είναι» ρωτώ, εξακολουθώντας να χαμογελώ, μη έχοντας καταλάβει ακόμα τι παιζόταν…

«Εβδομήντα ευρώ»!

Εγκεφαλικό!

«Με δουλεύετε!»

«Όχι κύριε, είναι 70 € πρόστιμο όταν δεν κάνετε ηλεκρονικό τσεκ-ιν»

«Μα είναι δυνατό να ζητάτε πρόστιμο 70 ευρώ όταν το εισιτήριο κόστισε 39 ευρώ;»

«Αυτό λένε οι κανόνες κύριε»

Τα έχω πάρει κανονικά στο κρανίο…. «Δεν ντρέπεστε…. να παγιδεύετε τον κόσμο… μας βάζετε να πληρώνουμε το εισιτήριο, δήθεν φτηνό και στη συνέχεια μας παγιδεύετε με κόλπα για να μας φορτώσετε με πρόστιμα 2, 3, και 4 φορές… στην περίπτωση της προηγούμενης κυρίας πάνω από 6 φορές… τι κόλπα είναι αυτά… σα δε ντρέπεστε… σοβαρή εταιρεία είναι αυτή;….» κλπ κλπ

Από το τζέρτζελο ήρθε κάποια προϊστάμενη. Εκεί κατάλαβα πως μας άκουγε όλη η αίθουσα…

«Υπάρχει υποσημείωση κύριε που σας προειδοποιεί…» και μου έδειχνε κάτι ψείρες στο κάτω μέρος της σελίδας…

«Και τι νομίζετε, ότι δεν έχω δουλειά να κάνω να ψάχνω για την κάθε μικροσκοπική υποσημείωσή σας, μπας και με ξεγελάσετε; Ταξιδεύω με αεροπλάνα εδώ δεκαετίες και πρώτη φορά βλέπω μια εταιρεία να προσπαθεί με τέτοιο πρόστυχο τρόπο να κλέψει λεφτά»

«Οφείλατε να διαβάσετε την υποσημείωση»

«Αφήστε τα κόλπα. Εσείς θεωρείτε αυτή τη στάση έντιμη; Είναι έντιμη στάση από μια εταιρεία απέναντι στους πελάτες της αυτή;»

«Και βέβαια είναι»

Δεν υπήρχε νόημα… Αρνήθηκα να τους πληρώσω το πρόστιμο. Προτιμούσα να φάω ολόκληρη μέρα μέχρι να γυρίσω στην Αθήνα (με τρένο πλέον) παρά να πληρώσω πρόστιμο 70 € σ’ αυτούς… Φεύγοντας είδα… ένα άλλο κύριο πίσω μου, να περιμένει σειρά…

Τρία πρόστιμα μέσα σε 5 λεπτά… Καλός τζίρος. Μετά σου λένε αυτοί οι τύποι της Ryanair ότι είναι η πιο φτηνή εταιρεία στην Ευρώπη

Στο τρένο για την Αθήνα, αργότερα διάβασα τις «ψείρες» που υπήρχαν στο κάτω μέρος της σελίδας (που νόμιζα πως ήταν η κάρτα επιβίβασης αλλά ήταν απλά το εισιτήριο).

Έγραφαν πως πρέπει να κάνεις τσεκ-ιν μέχρι δύο ώρες πριν τη πτήση. Μετά δεν μπορούσες! Αν δεν έκανες μέχρι 2 ώρες πριν την πτήση τότε θα έπρεπε να… «κάνετε κλικ εδώ» και βάζανε κάποιο λινκ στο ιντερντετ.

Αν έφτανες στο αεροδρόμιο χωρίς κάρτα, εξηγούσαν οι «ψείρες», μπορούσε να σου την βγάλει η εταιρεία έναντι κάποιας χρέωσης… «κάντε κλικ εδώ».

Πουθενά, ανάμεσα στις «ψείρες» δεν έβρισκες καμία αναφορά που να μιλά για «πρόστιμα» πολύ περισσότερο να αναφέρει τα εξωφρενικά ποσά των 70 €, 80 € και ποιος ξέρει τι άλλο ύψος ακόμα μπορεί να είχαν τα πρόστιμα τους.

Το πιο σκανδαλώδες είναι πως αν για κάποιο λόγο δεν είχες κάρτα επιβίβασης έχοντας φτάσει στο αεροδρόμιο, δεν υπήρχε κανένας, μα κανένας άλλος τρόπος να βγάλεις κάρτα γιατί το ιντερνετ τσεκ-ιν έκλεινε 2 ώρες πριν την πτήση (την ώρα δηλαδή που θα έφτανες στο αεροδρόμιο για να πάρεις την πτήση σου)!! Ήσουν εντελώς αναγκασμένος να πας στην εταιρεία και να πληρώσεις το χαράτσι διαφορετικά δεν ταξίδευες! Κανονική παγίδα!

Αυτή είναι η «ιδιωτική πρωτοβουλία». Είναι η «πρωτοβουλία» των αρπακτικών! Ο «κλέψας του κλέψαντος»! Αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο… Οι πολυεθνικές, που θα έρθουν στην Ελλάδα για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να μας σώσουν από την κρίση, με βάση τη λογική των Σαμαροβενιζέλων και κάτι «δημοσιογράφων» τύπου Μπάμπης στον Σκάι…

πηγη http://parapona-rodou.blogspot.gr/

Πως κατάκλεβαν και εξακολουθούν να κλέβουν τους ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ


ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ_1

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά εκτός από την οικονομική κρίση που διαπραγματεύτηκε, η παράλληλη κίνηση που εκανε για να δείξει ότι κάνει πράξη αυτά που υποσχέθηκε, δυστυχώς δεν είχε να κάνει με τους Έλληνες, αλλά  με αλλοδαπούς λαθρομετανάστες και αλλόθρησκους.

Δήγμα ότι η βαθειά σκέψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι ξένοι προς την Ελλάδα άποικοι παρά οι γνήσιοι Έλληνες που τροφοδοτούν με ζωή και με τον θάνατο τους αυτήν την χώρα και ευτυχώς για εμάς που υπάρχουν οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ να φυλάτουν Θερμοπύλες.

Έδωσαν έναν τίτλο «ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ»

Τα κροκοδείλια δάκρια πολλά. Η ουσία όμως είναι ότι οι συνταξιούχοι σε αυτήν την χώρα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ, ακόμα και από αυτό το ίδιο κόμμα που πρεσβεύει την εξάλειψη του ρατσισμού.

Δεν είμαι οπαδός ψηφοφόρος, αλλά είμαι Έλληνας και όταν ψηφίζω στην κάλπη φτάνω με το συμφέρον της χώρας μου και μετά το δικό μου αφού έχω δώσει ζωή και σώμα σε αυτήν την χώρα.

Στα 30α χρόνια εργασίας μου παρόλο 55 έχω δώσει στον βωμό της εργασίας ένα τραύμα που στοίχισε το δεξί μου χέρι και να μην είναι λειτουργικά όπως γεννήθηκα, μια μέση που σακατεύτηκε έναν χειμώνα, γιατί έστρωσε χιόνι στην πλάτη μου δουλεύοντας στην πίστα της ένδοξης Ο.Α.  και έπαθα ψύξη με αποτέλεσμα να έχω έναν σπόνδυλο με μετακίνηση και ένα σπάσιμο του αριστερού χεριού με σχετική δυσκινησία σε ένα δάκτυλο.

Όλα αυτά λοιπόν οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα διέγραψαν τα ισοπέδωσαν και έκριναν επειδή τόλμησα να βγω σε σύνταξη ΜΕ ΠΛΗΡΗ ένσημα κάτω από 55 έπρεπε να μοιραστούμε τα χρήματα που τόσα χρόνια μου έπαιρναν για να μου τα αποδώσουν όταν θα έπαιρνα αυτήν την σύνταξη.

Τους διέγραψα λοιπόν και εγώ και είπα να δώσω μια ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ αφού ήταν κατά του ρατσισμού, ρατσιστικά αντιμετωπιζόμενοι οι κάτω των 55 χρόνων και περίμενα το πρώτο πράγμα που θα εκανε για τους Έλληνες ήταν να πέσει με τα μούτρα που αλλού στους συνταξιούχους.

Με λύπη μου αδιαπίστωτα όμως ότι προτεραιότητα τους ήταν οι αλλόθρησκοι οι αλλοδαποί η λαθρομετανάστες παρά τα γεροντάκια, δεν βάζω τους συνταξιούχους της  ηλικίας μου.

Τους πέταξαν ένα ξεροκόμματο 13ης σύνταξης και αυτό ήταν.

Και φτάνει ο ΚΥΡΙΟΣ Ρωμανιάς των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και μπράβο του να αναμοχλεύσει τα πράγματα και να βάλει στην επιφάνεια αυτά που εδώ και 5 χρόνια γράφω και ξαναγράφω μπας και φιλοτιμηθεί κανείς να ακούσει.

Η κλεψιά των συντάξεων γινόταν και γίνεται με μια αλγεβρική παράνοια αλλά και με κατακόμβη νόμων που προηγούμενο δεν υπάρχει.

Είχα βάλει παλιότερα λογιστικά πως υπολογίζουν τις περικοπές για να δείτε την παραφροσύνη των νόμων που ψήφιζαν τα ανδρείκελα των Γερμανών, όταν οι ίδιοι οι γερμανοί δεν έχουν στην δικια τους την χώρα αυτά τα εκτρώματα νόμους.

Διαβάστε το πίνακα που σας βάζω από κάτω και θα καταλάβετε με τι δόλιο και σκανδαλώδες τρόπο ΕΚΛΕΒΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 60α

Capture

Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ τώρα που είδατε την απάτη περιμένω να δω και την αποκατάσταση των “λαθών” των προηγούμενων.

Όπως ανέφερα στην αρχή εγώ και εκατομμύρια άλλοι Έλληνες πλέον ψηφίζουν με το συμφέρον της Ελλάδας και το δικό τους πρωτίστως. Αν πράξετε τα ίδια η έστω δεν αποκατασταθούν οι αδικίες τότε …!!!

60

 

Αρέσει σε <span>%d</span> bloggers: